Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị chúng tôi nhận thức rõ điều này, luôn coi trọng xây dựng, phát triển lực lượng CCB, coi đó là lực lượng nòng cốt trong từng bước đi lên của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị cũng nhận thấy hơn 20 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, Hội CCB trong tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả, luôn xác định rõ vai trò, vị trí của mình trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, nêu cao truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng tiến công, vươn lên giành được nhiều thành tích trên mọi mặt.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "CCB gương mẫu", các cấp Hội CCB đã triển khai sâu rộng, mạnh mẽ, xác định đây chính là việc phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lực lượng CCB trong cuộc sống đời thường. Các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; thể hiện tiếng nói có trọng lượng trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở; góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn. Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, các cấp Hội đã chủ động làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, của dân tộc, của quê hương Quảng Trị cho thế hệ trẻ nhằm nối tiếp sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt, Hội đã tổ chức thực hiện tốt phong trào CCB nêu cao ý chí, nghị lực, vượt lên chính mình, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở.

Hơn 20 năm qua, kể từ ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. Tuy nhiên Quảng Trị vẫn còn là tỉnh nghèo, đời sống nhân dân nhiều vùng còn khó khăn; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội không thuận lợi… Tất cả những yếu tố đó đang là những khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân, trong đó có Hội CCB của tỉnh phải nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa mới có thể vượt qua. Mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh chúng tôi đặt ra phải là phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh nhà sớm ra khỏi nhóm tỉnh nghèo, đi lên cùng cả nước. Đây là một nhiệm vụ hết sứ quan trọng, là đòi hỏi cấp thiết đặt ra đối với tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo tỉnh mong rằng lực lượng CCB, các cấp Hội cùng Đảng bộ thường xuyên quán triệt sâu sắc bài học về đoàn kết, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết; vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể xã hội, góp sức xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường quan hệ bền chặt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ tỉnh rất hy vọng các cấp Hội chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động CCB thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, biến mục tiêu của Đảng bộ tỉnh thành hiện thực, ý chí và quyết tâm của toàn Hội.

LÊ HỮU PHÚC, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị