Lớp học được tổ chức nhằm giúp cán bộ chủ chốt của Hội quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) "Về học tập, quán triệt, tuyên truyền , triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"; nắm vững những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội và Chỉ thị 02-CT/TW (ngày 31-3-2016) của Ban Bí thư TƯ Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ VI Hội CCB Việt Nam.
Về các quan điểm cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cán bộ của Hội tập trung quán triệt 5 chuyên đề: 1. Khái quát chung về Nghị quyết, nhiệm vụ kinh tế-xã hội theo Nghị quyết XII của Đảng; 2. Nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng Quân đội trong tình hình mới; 3. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; 4. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; 5. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Về công tác Hội, cán bộ Hội quán triệt Chỉ thị 02-CT/TW của Ban Bí thư; hướng dẫn tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện "Quy chế giám sát và phản biện xã hội" theo Quyết định số 217-QĐ/TW.
Được chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, chu đáo; được các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban ngành TƯ, các GS, TS... truyền đạt nội dung; sự tham gia đông đủ với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội là những nhân tố quyết định thành công của lớp học.
Tin và ảnh: Hưng - Linh