Ngày 31-3-2023, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) và Hội CCB Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, giai đoạn 2023-2030.

Mục đích của Chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và tổ chức hội, hội viên CCB đối với công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Chương trình yêu cầu phải bảo đảm sự phối hợp thường xuyên giữa Hội CCB Việt Nam với Ban Chỉ đạo quốc gia 515 các cấp, các cơ quan, đơn vị Quân đội và ngành LĐTBXH các cấp; tổ chức triển khai Chương trình phối hợp đầy đủ, toàn diện trên tất cả các nội dung đã xác định cụ thể, thực chất, phù hợp; sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Nội dung Chương trình:

1. Phối hợp tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các cấp về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và các cấp hội, hội viên CCB về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

- Chỉ đạo cơ quan truyền thông các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội CCB thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả các phương tiện truyền thông; phối hợp tổ chức các diễn đàn, trao đổi, chia sẻ; xuất bản và phát hành các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, CCB và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

- Tiếp tục thực hiện phong trào “CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội”; khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội thiêng liêng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm vận động cung cấp thông tin; tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

2. Phối hợp thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị quân đội với các cấp Hội CCB tiếp tục thực hiện công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; vận động CCB tích cực cung cấp thông tin ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.

- Phối hợp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hoàn thành cơ bản rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ. Kết luận địa bàn, lập bản đồ phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan, nhằm trao đổi, chia sẻ, cung cấp, tiếp nhận thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; ứng dụng công nghệ và các công cụ tiên tiến phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

3. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

- Vận động hội viên và CCB tích cực cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; dẫn đường, chỉ mộ và phối hợp tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS tại địa phương.

- Phối hợp tham gia các hoạt động bàn giao HCLS; tổ chức truy điệu và an táng HCLS chu đáo, trang trọng.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; tham gia cung cấp thông tin; xác minh, kết luận thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.

- Hội CCB các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát các hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; phát hiện, kiến nghị với T.Ư Hội CCB Việt Nam và Ban Chỉ đạo quốc gia 515 các cấp ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực; khắc phục hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

4. Phối hợp tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện; sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp.

- Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phối hợp với Hội CCB và sở LĐTBXH cùng cấp tổ chức Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp.

- Thường xuyên trao đổi, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc; thống nhất các giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp theo phạm vi, chức năng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

PV