Có hiệu lực từ ngày 20-12-2021, Thông tư 6/2021/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức như:

- Thông tư 01/2009/TT-BNV ngày 19-3-2009 hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND.

- Thông tư 02/2016/TT-BNV ngày 1-2-2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Quyết định 82/2004/QĐ-BNV ngày 17-11-2004 ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

- Quyết định 83/2004/QĐ-BNV ngày 17-11-2004 ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thu An