Bác viết bản Di chúc từ năm 1965-1969, bốn năm luôn có chỉnh sửa ít nhiều, nhưng điều đầu tiên và trú trọng nhất vẫn là phần nói về Đảng. Bác đã dùng hình ảnh giữ gìn “con ngươi của mắt mình” nói tới với việc cần thiết của việc giữ gìn đoàn kết, nhất trí của Đảng từ T.Ư tới chi bộ. Đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, theo Bác, là nhân tố quan trọng khởi đầu cho mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tư tưởng của Người. Bản Di chúc được ví giống như một cẩm nang quý dành cho sự lãnh đạo của Đảng với đất nước, với dân tộc và sự ấm no, phồn vinh của nhân dân trong nội hàm những tiên đoán và chỉ dẫn thiên tài. Không phải đến khi viết và sửa Di chúc trong suốt 4 năm, Người mới khẳng định sự cần thiết, vai trò tiên phong, dẫn dắt của Đảng với sự nghiệp lâu dài của cách mạng, mà còn luôn cảnh báo những nguy cơ một Đảng cầm quyền có thể mắc phải. Trong gần nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã luôn khắc ghi lời dạy và đã có những dấu ấn tích cực trong những lần xây dựng và chỉnh đốn.Và những lời dạy của Bác dường như vẫn luôn còn tính thời sự với toàn Đảng, toàn dân, giống như trong lời cuối cùng Người đã viết trong Di chúc: Mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình,thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, ngày 16-8, Ban Tuyên giáo T.Ư đã ra hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục khẳng định giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức và cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Người trong giai đoạn cách mạng mới, bằng những hoạt động thiết thực và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, kết hợp với thực hiện Chỉ thị 03 trong cán bộ, đảng viên, CCB và các tầng lớp nhân dân.

CCB Việt Nam