Đây là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH về ưu đãi với người có công với cách mạng sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2021.