Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tờ trình số 620/TTr-BKHĐT ngày 01/2/2023; yêu cầu:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thành trước ngày 15/2/2023.

Ủy ban Dân tộc khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023 về xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:

Đôn đốc các cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan liên quan hoàn thành ngay việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ đã đề ra, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, tiêu cực.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tư pháp và cơ quan liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình, đề xuất cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp cụ thể để xử lý và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 3 trong tháng 02 năm 2023;...

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình.