CCB đi đầu trong phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế giỏi.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) từ năm 2011 đến 2020 đã giúp nhiều vùng nông thôn thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, từ đó, không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tạo cơ hội cho người dân nơi đây phát triển kinh tế. Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, hướng đến xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Nông thôn đổi sắc sau 12 năm xây dựng NTM

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM T.Ư (Bộ NNPTNT) tại Hội nghị toàn quốc Hệ thống Văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2023, đến nay, cả nước có 6.009/8.225 xã đạt chuẩn NTM; trong đó có 937 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 110 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 255 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM và 18 địa phương cấp tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đến hết năm 2022, cả nước có 18 tỉnh 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh: Đồng Nai, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cả nước có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và có 73,08% số xã đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã đạt được kết quả nổi bật với 8.867 sản phẩm OCOP, của hơn 4.586 chủ thể. Đặc biệt, sản phẩm OCOP đang từng bước khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế; các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp "đa giá trị" góp phần chuyển dịch từ phát triển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng, công nhận 8.867 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của hơn 4.586 chủ thể tham gia. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 41,7 triệu đồng/người/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 3,2 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm còn khoảng 7,1%, giảm 4,7% so với năm 2016. Chương trình xây dựng NTM đã gắn vào được người dân, huy động sức dân tham gia. Từ 2021-2022, chương trình huy động nguồn lực xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và cũng là thành quả rất lớn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Từ kết quả đã đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2023 cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 25% số xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu. Có ít nhất 270 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Có 7-8 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Khoảng 9.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP.

Phát huy vai trò của Hội CCB trong xây dựng NTM

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò quan trọng, trong đó có sự tham gia đóng góp của Hội CCB Việt Nam. Kết quả xây dựng NTM của các cấp Hội CCB được thể hiện trên nhiều mặt: Công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động; tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; tham gia phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho hội viên và người dân; tham gia bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn; tham gia nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự…

Về nguồn lực huy động, cán bộ, hội viên đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hiến hàng triệu mét vuông, đóng góp ngày công lao động, xây dựng, sửa chữa cầu, cống. Tham gia làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng. Ngoài ra, CCB cả nước còn đóng góp hàng triệu tấn vật liệu xây dựng; hàng chục triệu cây con giống các loại, vật tư nông nghiệp, nhiên liệu… Hưởng ưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, CCB thực hiện nghiêm từ T.Ư đến Hội CCB các cấp, đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Phát huy vai trò gương mẫu của hội viên CCB là động lực thúc đẩy, có tác động trực tiếp đến nhận thức, lòng tin trong nhân dân. Tham gia huy động nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, bức xúc trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, được Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Nhờ đó góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Hội CCB đã xây dựng, duy trì được nhiều mô hình, phong trào của CCB giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu; mô hình CLB bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông… góp phần tác động trực tiếp đến sản xuất, tăng thu nhập của nông dân, đời sống vật chất, tinh thần CCB và người dân nông thôn được cải thiện.

Để Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 có hiệu quả, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng: Cần nhìn lại cách tiếp cận NTM. Xây dựng NTM không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, mà phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn. Bộ trưởng cũng chỉ ra một số nội dung mà văn phòng điều phối NTM các cấp cần triển khai trong thời gian tới. Đầu tiên là triển khai từ sự năng động của các địa phương. Lấy sự năng động đổi mới sáng tạo ở cơ sở để làm động lực phát triển, khắc phục sự "đồng phục hóa" trên khắp 63 tỉnh, thành phố.

Võ Hóa