Hội CCB xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, T.P Hải Phòng tọa đàm Hội CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng Nông thôn mới.

Thường trực Hội CCB T.P Hải Phòng luôn xác định: Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần quyết định hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội. Do đó, trong những năm qua, công tác xây dựng chính trị, tư tưởng được các cấp Hội thành phố triển khai có nề nếp và hiệu quả. Làm cho cán bộ, hội viên nắm vững và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội CCB T.P Hải Phòng có hơn 81.000 hội viên, trên 55.000 cựu quân nhân, 25 tổ chức Hội trực thuộc (15 quận, huyện, 10 đơn vị 487), có 337 tổ chức cơ sở xã, phường, thị trấn và tương đương với 1.877 chi Hội. Là địa bàn thành phố và đồng bằng nên dân cư tương đối tập trung, thuận lợi cho việc thường xuyên thông tin thời sự, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân; động viên và tạo điều kiện để hội viên tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của các cấp Hội luôn được gắn với triển khai cuộc vận động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến kết hợp giáo dục đạo đức, lối sống với phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng sự đoàn kết thống nhất, ý chí cao… Sự kết hợp những hoạt động, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, văn hóa đó đã tạo hiệu quả cao trong xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc của Hội CCB thành phố.

Trước yêu cầu về xây dựng tổ chức Hội, để đáp ứng với tình hình, nhiệm vụ công tác, yêu cầu phải tăng cường và đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp tiến hành công tác chính trị, tư tưởng. Với phương châm: Tích cực, chủ động, kịp thời, nhạy bén, thuyết phục, sát với thực tiễn; đa dạng hình thức, phương pháp, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở”, công tác chính trị tư tưởng nhằm xây dựng củng cố niềm tin vững chắc về mục tiêu con đường CNXH và vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước yêu cầu đó, một số nội dung, giải pháp xây dựng Hội đã và đang được Hội CCB thành phố tiến hành mang lại hiệu quả tốt:

Từ Thường trực thành Hội đến tổ chức Hội các cấp tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện thường xuyên, cụ thể sát với tình hình, đối tượng, với từng thời gian, từng nhiệm vụ cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra - giám sát việc thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Quan tâm công tác sơ, tổng kết, dự báo tình hình đề xuất chủ trương, biện pháp, ban hành nghị quyết, cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của địa phương. Thường xuyên tham gia đóng góp có chất lượng với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chủ trương chính sách; thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Một việc làm vừa thường xuyên vừa cấp bách là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; công tác tuyên truyền cổ động; công tác thi đua, giáo dục xây dựng đạo đức lối sống văn hóa, ý thức chấp hành thượng tôn pháp luật. Đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, bằng đa dạng hóa hình thức công tác tuyên truyền: Tuyên truyền miệng, báo chí, tạp chí, sinh hoạt, bản tin nội bộ trên zalo… tiếp cận áp dụng chuyển đổi số để tạo sản phẩm mới. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức CTXH, cơ quan chức năng tuyên truyền và tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng…

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng thực hiện triển khai Hướng dẫn của T.ƯHội, của cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia Ban Chỉ đạo 35; lựa chọn các đồng chí cán bộ, hội viên có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tham gia viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Trên zalo, nhóm cán bộ Hội CCB thành phố thường xuyên có thông tin định hướng dư luận xã hội trước những dự luận nổi cộm, trái chiều. Tập san "Thông tin CCB Hải Phòng" xuất bản hàng quý đều có bài về đấu tranh phản bác các quan điểm, ý kiến sai trái.  

Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng kịp thời nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, hội viên, nhân dân và dư luận xã hội. Lưu ý địa bàn trọng điểm nơi nhạy cảm, diễn biến phức tạp… để đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp thời, đúng chủ trương, pháp luật…

Một điểm rất quan trọng là Hội chú trọng sơ, tổng kết, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoạt động và động viên được đội ngũ cán bộ, hội viên trong công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Nguyễn Đức Toàn