Hội CCB thành phố Vĩnh Yên ( Vĩnh Phúc) hiện có 4748 hội viên, đạt 98,5 % CCB trên địa bàn, 1441 hội viên là Đảng viên. Trong cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nơi đây được tặng 50 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Hội phối hợp các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động một số hộ ở các phường như Khai Quang, 06 hộ Định Trung và 8 hộ phường Tích Sơn tự tháo dỡ công trình lấn chiếm trái phép và nhận giải phóng mặt bằng…122/122 Chi hội đều ký cam kết thực hiện tốt công tác này.

Với đội ngũ như vậy, nên cuộc bầu cử vừa qua, hội viên CCB trúng cử vào Hội đồng nhân dân Thành phố có 13/30, H ĐND xa có 24/52 đồng chí, H ĐND tỉnh 01 đồng chí. Qua hoạt động thực tiễn cho thấy, CCb thực sự là lực nòng cốt trong xây dựng, bảo vệ Đảng góp phần giữ vững ổn định chính trị từng thôn, làng và từng khu vực ở địa phương. Công tác Hội