Chi hội CCB là một tổ chức chính trị - xã hội, được tổ chức ở thôn, làng, xóm, khu phố, đơn vị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi uỷ, chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính quyền cùng cấp giao, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của BCH Hội cơ sở. Chi hội là bộ phận hợp thành tổ chức Hội cơ sở, là tế bào cơ bản trong sự phát triển, tồn tại của Hội, là nơi đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB, tuyên truyền vận động CCB vào Hội, nơi trực tiếp đưa Nghị quyết của Đảng, chính quyền, của Hội vào cuộc sống hội viên. Chi hội là nơi quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho hội viên, hướng hội viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương; nơi bàn bạc, phân công thực hiện các nghị quyết của BCH và những chỉ thị, hướng dẫn của thường vụ, thường trực Hội cơ sở, nơi tương thân, tương ái, chăm lo giúp đỡ hội viên trong cuộc sống thường ngày cả về tinh thần và vật chất. Chi hội còn là nơi trực tiếp nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng, hợp pháp của CCB, có trách nhiệm bảo vệ và phản ảnh với Hội, với cấp uỷ, chính quyền xem xét giải quyết, là cầu nối giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền với CCB và nhân dân, nơi có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các chi hội: phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi… trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Từ những tính chất, đặc điểm ấy, tôi khẳng định chi hội CCB có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của địa phương…

NGUYỄN NGỌC TRÀ

(Phó chủ tịch thường trực

Hội CCB tỉnh Bắc Ninh)