Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông tin về các nội dung chính của pháp lệnh.

Ngày 31-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh năm 2020). Pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 9-12-2020.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng gồm 7 chương và 58 điều. Pháp lệnh năm 2020 đã bổ sung 2 chương mới là Chương 3 quy định về công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; Chương 4 quy định về nguồn lực thực hiện và bổ sung 10 điều mới, sửa đổi 41 điều trên cơ sở kế thừa các quy định đã thực hiện ổn định. Dự kiến, có khoảng 3 nghị định của Chính phủ và 3 thông tư của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp lệnh.

Pháp lệnh năm 2020 đã bổ sung một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân như: Mở rộng đối tượng người bị địch bắt tù đày do trực tiếp hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975; mở rộng đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống...

Về phạm vi điều chỉnh, Pháp lệnh năm 2020 mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người nước ngoài có công với cách mạng và giao Chính phủ quy định cụ thể. Bên cạnh đó, chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng. Các điều kiện, tiêu chuẩn đối với 12 diện đối tượng người có công với cách mạng đã được rà soát kỹ từ thực tiễn.

Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được tập hợp để quy định một cách thống nhất, rõ ràng trong pháp lệnh. Theo đó, chế độ ưu đãi gồm trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần và chế độ ưu đãi khác như bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng, ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm... Đồng thời, định rõ nguyên tắc hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Quy định chế độ trợ cấp mai táng.

Pháp lệnh cũng bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Quy định mức trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn. Với việc nâng mức trợ cấp này, cùng với phụng dưỡng của xã hội, bảo đảm Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống tốt mà không phụ thuộc vào số con liệt sĩ.

Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1-7-2021.

Minh Anh