Sáng ngày 15-9, tại TP.Nha Trang, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tinh Khánh Hòa lần thứ V (2020 – 2025), đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã về dự và tham gia Đoàn chủ tịch chỉ đạo đại hội, cùng với sự có mặt của trên 500 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho phong trào thi đua trong toàn tỉnh đã về dự, trong đó có 7 đại biểu là những CCB tiêu biểu.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã khơi dậy, tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy được sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần tăng thêm niềm tin của người dân với Đảng. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, kịp thời trên mọi lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị ngày càng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Công tác khen thưởng đã động viên, cổ vũ, lan tỏa kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước tham gia Đoàn chủ tịch Đại Hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”... đều được tỉnh chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, khai thác, sáng chế và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, đăng ký thành lập doanh nghiệp; triển khai kịp thời các chính sách giảm nghèo. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư, cải tiến công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết giảm chi phí sản xuất, mở rộng thị trường. Nhiều doanh nhân, trí thức, công nhân, nông dân... đã tích cực nghiên cứu, có nhiều sáng kiến thiết thực, hiệu quả. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn; nâng cao đời sống người dân. Nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, người lao động, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân… gặp khó khăn do dịch Covid-19 được triển khai.

Các phong trào: “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, thi đua trong các cơ quan nhà nước...đã thúc đẩy các cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào thi đua do tỉnh phát động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Những đổi mới trong công tác khen thưởng đã khích lệ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 7,7%/năm. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh đạt 206,87 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6%/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành dịch vụ đạt 6,8%/năm. Trong đó, doanh thu du lịch giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 5%/năm, riêng 4 năm 2016 - 2019 tăng 26,1%. Tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 91.541 tỷ đồng…

3 trong số 7 đại biểu là CCB dự đại hội

Trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 tập thể, 4 cá nhân; tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo ưu tú cho nhiều lượt tập thể, cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 77 tập thể và bằng khen cho 47 tập thể, 105 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 549 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị Quyết thắng cho 2.790 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 19 cá nhân và bằng khen cho 5.883 tập thể, 10.617 cá nhân.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, để thi đua thật sự là động lực cho sự phát triển toàn diện. Toàn tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025)…

                                                                                     Công Thi