Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Trung tướng Nguyễn Song Phi cùng đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, tổ chức tại T.P Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, phóng viên Báo CCB Việt Nam có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, về Hội CCB Việt Nam góp phần giữ vững, phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2-9 trong sự nghiệp đổi mới của Đảng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Thưa Thượng tướng Nguyễn Văn Được, việc phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9 trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới của Đảng được thể hiện như thế nào?

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là một trong những trang sử vẻ vang nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2-9, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, xây dựng, bảo vệ thành công chính quyền cách mạng non trẻ, kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi; đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH. Bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, thách thức cả về chính trị và kinh tế - xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đưa kinh tế phát triển từng bước vững chắc. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

PV: Vai trò của Hội CCB Việt Nam được thể hiện như thế nào, thưa đồng chí Chủ tịch?

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta. Hội viên CCB Việt Nam là những người đã từng có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, các CCB là những tấm gương về tinh thần yêu nước, yêu chế độ, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tham gia tích cực và có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân; chủ động tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống tiêu cực và tệ nạn xã hội; ngăn chặn, đấu tranh với những quan điếm sai trái, phản động, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời luôn vượt lên khó khăn, thương tật, sức khỏe, làm kinh tế và giúp nhau làm kinh tế; góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đất nước.

PV: Đề nghị đồng chí Chủ tịch nói rõ hơn về kết quả giúp nhau làm kinh tế của CCB Việt Nam thời gian qua?

Thượng tướng Nguyễn Văn Được:  Với tinh thần “CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội đã vận động CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm; có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đến nay 35 tỉnh, thành Hội, trên 15% số quận, huyện; trên 32% số xã, phường, thị trấn trong cả nước cơ bản hết hộ CCB nghèo, gần 60% số hộ CCB có mức sống khá và giàu. Tấm gương của các CCB thực sự có sức thuyết phục, đặc biệt là sự cảm hóa và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo, để đem tài năng, trí tuệ, sức lực cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

PV: Về nhiệm vụ tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, được thực hiện như thế nào, thưa Chủ tịch?

Thượng tướng Nguyễn Văn Được:  Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB Việt Nam luôn coi việc giáo dục truyền thống cách mạng; truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội CCB các cấp tổ chức hàng vạn buổi giao lưu, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống; trao đổi với thanh niên về kinh nghiệm học tập, lao động; tổ chức cho thanh thiếu niên tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, di tích lịch sử, công trình văn hóa; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Hàng nghìn CCB được tổ chức Đoàn mời kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ; hàng vạn CCB được mời làm “Đoàn viên danh dự”, “Bí thư đoàn danh dự”…, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đồng thời phát hiện, theo dõi, phối hợp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xém xét, kết nạp; động viên đoàn viên, thanh niên nhập ngũ và giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn…

PV: Để CCB Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, cần quan tâm những vấn đề gì, thưa Chủ tịch?

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đã quyết nghị 8 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản và được cụ thể hóa trong các kỳ họp của BCH T.Ư Hội, cũng như trong kể hoạch công tác và chương trình hành động của các tỉnh, thành Hội. Nổi lên một số nội dung chính:

Một là, Hội CCB các tỉnh - thành phố cần thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của T.Ư Hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương và thực tiễn tình hình, nhiệm vụ; quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân; trước mắt các cấp Hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của hội viên, tích cực tham gia nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực tham gia chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế giám sát, phản biện xã hội.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của CCB Việt Nam; thực sự là tấm gương về lối sống, nếp sống, về ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp; góp phần xây dựng quê hương, đất nước; để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Ba là, tập trung chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Bảo đảm các cấp Hội, hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, của địa phương để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Năm là, Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần khắc phục tình trạng một bộ phận thanh niên đang có biểu hiện “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” hiện nay; để thế hệ trẻ Việt Nam kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và nhân dân ta.

PV: Vâng! Trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch.  

Hồ Bá Vinh (thực hiện)