Tập thể và cá nhân điển hình đón nhận Bằng khen của Tỉnh hộ về thưc hiên phong trào thi đua CCB gương mẫu.    

Hội CCB Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

     Báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong năm được nêu rõ: năm 2022 là năm tổ chức Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; Hội đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ và thành công tốt đẹp. Cán bộ hội viên dù ở cương vị nào cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, mẫu mực, nêu gương trong thực hiện kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của cấp trên về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức công vụ… thẳng thắn đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các tổ chức Hội và hội viên luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

      Toàn Hội hiện có 476 hội viên, trong đó có 389 đồng chí là Đảng viên, chiếm tỷ lệ hơn 80%. Có 16/26 tổ chức Hội cơ sở có hội viên tham gia cấp ủy; có 03 đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh, 01 đồng chí là UVBCH Đảng bộ Khối, 10 hội viên là lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp cấp tỉnh; hơn 180 hội viên là trưởng, phó phòng và tương đương.

      Kết quả xếp loại tổ chức Hội và hội viên năm 2022: có 08 tổ chức cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 30,7%; 18 tổ chức cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, tý lệ 69,3%. 476/476 hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, tý lệ 100%.

      Năm 2022, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tốt việc tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ. 02 tập thê, 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ năm 2022.

Tập thể và cá nhân đón nhận khen thưởng về công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.

       Trong phần phương hướng, nhiệm vụ; Hội nghị đã tập trung phân tích, thảo luận và đi đến thống nhất đánh giá tình hình thực tế, những thuận lợi khó khắn trong việc thực hiện công tác Hội năm 2023 để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thích hợp; trong đó tập trung vào 06 nhiệm vụ trọng tâm; điển hình như các nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tới cán bộ, hội viên. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội CCB cấp trên. Động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên; truyên truyền, giáo dục bảo đảm cho cán bộ, hội viên luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, gương mẫu nói và làm theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “, chỉ đạo, vận động Cựu chiến binh thực hiện tốt trách nhiệm “ nêu gương “ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bám sát sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy Khối và BTV Hội CCB tỉnh để triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của cấp trên. Tiếp tục đấy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu “ và các đợt thi đua do Trung ương Hội và Tỉnh hội phát động; động viên cán bộ, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò tổ chức Hội và hội viên trong việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức một số hoạt động giao lưu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Hội và hội viên theo quy định cùa Điều lệ Hội và hướng dẫn của Hội cấp trên.

                                                                         Tin, ảnh: Lê Anh Thi

.