5 năm qua, Hội CCB phường Linh Đông là một trong những đơn vị luôn làm tốt công tác xây dựng Hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm coi trọng, triển khai thực hiện có nề nếp, động viên 100% hội viên là Đảng viên, 91% hội viên khác tham học tập quán triệt các Nghị quyết, Thông tri, quy định của Đảng, kịp thời cập nhật thông tin, thời sự, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của Đảng trong các kỳ sinh hoạt Hội, cùng với tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tình hình thế giới, trong nước, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về thương mại, quân sự, ngoại giao, tranh chấp trên Biển Đông, dịch bệnh covid-19... tạo sự đồng thuận, giữ vững niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn khởi thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước, tạo động lực cho cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ ” hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung về xây dựng tổ chức Hội, tập trung tham mưu cho Đảng ủy phường các văn bản chỉ đạo về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới;... kịp thời tham mưu Thường trực Đảng ủy Phường giữ nguyên tổ chức, biên chế của Hội Cựu chiến binh Phường và các Chi hội khi thành lập TP Thủ Đức, đảm bảo sự ổn định về tổ chức, cán bộ. Trong công tác vận động phát triển hội viên mới, ngay từ đầu hàng năm Ban Chấp hành phường Hội đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng chi hộị, bằng các biện pháp khảo sát nắm nguồn, tuyên truyền vận động Cựu quân nhân và đã kết nạp 31/30 hội viên mới, đạt 103,3% chỉ tiêu đề ra, chất lượng được nâng lên. Duy trì đúng quy định Điều lệ Hội về chế độ sinh hoạt thường kỳ của Ban Chấp hành phường Hội. Sinh hoạt Ban Thường vụ phường Hội, Chi Hội và sinh hoạt đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ công tác của Hội, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo hơn; hình thức, chất lượng ngày một đổi mới, đa dạng và hiệu quả.

Trần Xuân Thịnh