Đã từ lâu Đảng Cộng sản Việt Nam được đông đảo các tầng lớp nhân dân gọi là: Đảng ta.

Thật hiếm có một chính Đảng nào trên thế giới lại được toàn dân gọi với cách gọi hết đỗi thiêng liêng, thân thiết, gần gũi đến thế. Điều đó cũng dễ hiểu, vì chính Đảng ta ngay từ ngày đầu thành lập đến nay không có quyền lợi gì khác, ngoài mang lại quyền lợi cho quốc gia - dân tộc và nhân dân. Đảng tập hợp được toàn dân đánh đuổi giặc ngoại xâm; lật đổ ách thống trị áp bức, mang lại độc lập, tự do, cơm no áo ấm cho muôn người.

Đảng ta thật vĩ đại! Nhưng không phải tất cả đội ngũ đảng viên đã “mười phân vẹn mười”. Chủ nghĩa cá nhân vẫn rình rập, thậm chí có những thời điểm một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất bị kỷ luật, làm giảm sút nghiêm trọng lòng tin của dân với Đảng...

Nhưng với bản lĩnh của một Đảng cầm quyền - nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhiệm kỳ qua, Đảng đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức Đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức Đảng và gần 90.000 đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm làm trong sạch Đảng, từng bước lấy lại niềm tin trong nhân dân.  

Những ngày này đồng bào cả nước đang hướng về Thủ đô Hà Nội, dõi theo Đại hội lần thứ XIII của Đảng với một tình cảm, niềm tin lớn lao, mong Đại hội đề ra được đường lối lãnh đạo sáng suốt; và có “con mắt tinh đời” bầu ra được Bộ Tham mưu của Đảng thực sự là những người có đức, có tài nổi trội, để gánh vác sự nghiệp đổi mới của Đảng - vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Huy Thiêm