Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì cuộc họp

Sáng 27-10, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức cuộc họp về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Hội CCB Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì và các đồng chí trong Hội đồng tham dự cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban Pháp luật T.Ư Hội CCB Việt Nam thông báo quyết định Kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Hội CCB Việt Nam (Hội đồng) gồm có các đồng chí: Nguyễn Song Phi - Chủ tịch Hội đồng; Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Thường trực; Hồ Bá Vinh, Lê Khương Mẽ, Nguyễn Đình Bảng, Trần Văn Hương, Vũ Ngọc Bình, Mai Phúc Thừa, Lê Văn Cầu, Nguyễn Duy Tường làm Ủy viên và Nguyễn Công Quyết - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Căn cứ kế hoạch của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam, Hội đồng xây dựng chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn và hằng năm; tư vấn cho Ban chấp hành T.Ư Hội về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi Hội CCB Việt Nam; kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Hội. Tư vấn cho Thường trực T.Ư Hội tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên, biên tập viên, phóng viên pháp luật và hội viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội. Phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung, đối tượng, phạm vi phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế hàng năm và từng thời kỳ. Tổ chức và hướng dẫn các cấp hội tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam hằng năm. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm báo cáo Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật T.Ư, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội CCB Việt Nam về kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất khen thưởng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Song Phi đánh giá: Nhiều năm nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên.

Trong thời gian tới, Hội đồng tiếp tục nghiên cứu nắm vững các quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là quy định về trách nhiệm của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho CCB để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thường xuyên bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật T.Ư, của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan; căn cứ tình hình thực tiễn của CCB trong toàn Hội, Hội đồng tích cực tham mưu, đề xuất nội dung, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật với Thường trực T.Ư Hội để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp Hội.

Hằng năm, tổ chức hoặc kết hợp trong đoàn kiểm tra của T.Ư Hội tiến hành kiểm tra, đánh giá các tổ chức Hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên, kịp thời kiện toàn Hội đồng, đảm bảo năng lực, khả năng tham mưu, đề xuất về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đúng, hiệu quả. Trong từng giai đoạn, cần tham mưu kịp thời với Thường trực T.Ư Hội những nội dung quy định của pháp luật liên quan đến những vấn đề nổi cộm trong xã hội mà nhân dân, CCB quan tâm.

Tăng cường phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với cơ quan có liên quan để đảm bảo công tác giáo dục chính trị nói chung, công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Võ Hóa