Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Ngày 9-6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 60/TTr-BTNMT ngày 7-6-2024 và hồ sơ liên quan kèm theo, cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 như sau: "Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Điều 253, Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5), Điều 255 (trừ khoản 8), Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4), Điều 257 (trừ khoản 1), Điều 258, Điều 259, Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025".

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 như sau: "Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024".

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 như sau: "Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024".

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 như sau: "Khoản 3, Điều 200 và khoản 15, Điều 210 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024".

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trên theo quy trình xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp của Quốc hội.

QUANG ĐỨC