Ngày 23-6, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm với đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương về một số vấn đề lý luận-thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo cuộc tọa đàm.

Tọa đàm tập trung vào các nội dung: Một số vấn đề lý luận-thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hệ quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các kiến nghị, đề xuất.

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã phát biểu tập trung vào các nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng về tổ chức, đạo đức và cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gắn với công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, chống tham nhũng và tiêu cực; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng... Các đại biểu đã phân tích, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trao đổi về những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, những nội dung công việc còn hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Từ tình hình thực tế đó, các đại biểu đã đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp, yêu cầu nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính xây dựng, khoa học của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đồng thời yêu cầu cần tiếp tục tổ chức các cuộc tọa đàm, khảo sát thực tế ở một số địa phương, xác định rõ nội dung của báo cáo tư vấn, sớm hoàn thiện xây dựng báo cáo tư vấn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

TTXVN