Trong các cuộc kháng chiến, cùng với cả nước, quân và dân tỉnh Thanh Hóa  đóng góp nhiều sức người, sức của vào cuộc chiến tranh giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Hiện toàn tỉnh quản lý gần 330.000 đối tượng Người có công (NCC) với cách mạng, chi trả trợ cấp hằng tháng cho hơn 78.000 đối tượng NCC với kinh phí 150 tỷ đồng/tháng.

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, trong năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt và giải quyết chế độ, chính sách cho 2.945 NCC với cách mạng, gồm: 337 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đề nghị truy tặng 47 Mẹ VNAH, 12 trường hợp xác định liệt sĩ, 52 trường hợp xác định thương binh, ra quyết định trợ cấp một lần (Huân chương Kháng chiến) cho 249 trường hợp và 139 trường hợp đối với ân nhân cách mạng, thực hiện chế độ theo Quyết định 142/QĐ-TTg và Quyết định 57/QĐ-TTg cho 473 trường hợp. Tỉnh cũng thực hiện chế độ tuất với 455 thân nhân NCC, giải quyết mai táng phí 3.241 hồ sơ thân nhân NCC, tiếp nhận và di chuyển 483 hồ sơ NCC, thẩm định và cấp sổ trang, cấp dụng cụ chỉnh hình cho 1.882 đối tượng, ra quyết định thờ cúng liệt sĩ 41.286 trường hợp, trình Bộ LĐTBXH cấp đổi bằng Tổ quốc ghi công 1.560 liệt sĩ...

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa và phong trào chăm sóc NCC với cách mạng được đẩy mạnh, nhằm phát huy đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn”. Đến nay, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành phong trào sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành với nhiều hình thức phong phú, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội của tỉnh.

Trong năm 2018, tỉnh Thanh Hóa huy động góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 18 tỷ đồng (cấp tỉnh gần 2,4 tỷ đồng, huyện hơn 6,6 tỷ đồng, xã hơn 8,7 tỷ đồng). Từ quỹ này, tỉnh trích hỗ trợ xây mới 245 căn nhà, sửa chữa 472 nhà cho NCC với số tiền gần 9,5 tỷ đồng...

Phong trào “Toàn dân chăm sóc NCC”, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc Mẹ VNAH, bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi cùng nhiều hoạt động tình nghĩa thiết thực đã được lan tỏa từ các thôn, bản, làng, xã và khu phố.

Hiện tại, 98,8% gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn bình quân toàn tỉnh; 100% xã, phường, thị trấn ở Thanh Hóa được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Kim Loan