Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa VI đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CCB về công tác quy hoạch cán bộ Hội CCB Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Để giúp các cấp Hội và cán bộ, hội viên quán triệt, triển khai thực hiện, Báo CCB Việt Nam giới thiệu một số nội dung chính về tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ Hội CCB Việt Nam khóa VII, như sau:

1. Tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch

Trên cơ sở thực hiện theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được vận dụng, cụ thể hóa đối với tiêu chuẩn cán bộ của Hội CCB như sau:

- Là hội viên Hội CCB Việt Nam, tự nguyện, tâm huyết tham gia công tác Hội;

- Trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có khả năng vận động, tập hợp đoàn kết CCB, CQN và nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên CCB và CQN;

- Có kiến thức về chính trị - kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có năng lực tham mưu đề xuất và tổ chức hoạt động thực tiễn, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát;

- Được cấp ủy, chính quyền, nhân dân, tổ chức Hội và hội viên tín nhiệm;

- Có đủ sức khỏe và độ tuổi phù hợp để công tác được trọn một nhiệm kỳ trở lên.

2. Trách nhiệm, thẩm quyền quyết định, quản lý quy hoạch cán bộ

Quy hoạch cán bộ cấp nào do ban chấp hành cấp đó xây dựng; ban chấp hành nhiệm kỳ trước có trách nhiệm xây dựng quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ sau, đảng đoàn cùng cấp (nếu có) thông qua; cấp ủy cùng cấp phê duyệt; ban chấp hành cấp trên trực tiếp quản lý.

(Còn nữa)

Mai Phương