(Tiếp theo kỳ trước)

6. Về thời gian công tác Hội

6.1. Đối tượng đã nghỉ hưu: Tham gia công tác Hội không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc không quá 10 năm liên tục.

6.2. Đối tượng chưa nghỉ hưu: Cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện; có tín nhiệm với cấp ủy, tổ chức Hội và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì tham gia công tác Hội đến tuổi nghỉ hưu.

7. Thôi công tác Hội

7.1.Thôi công tác Hội theo quy định

Thôi công tác Hội theo quy định về độ tuổi, thời gian giữ chức vụ công tác Hội thực hiện như sau: Tiêu chí nào đến trước thì áp dụng theo quy định tiêu chí đó.

7.2.Thôi công tác Hội trước thời gian quy định cho từng cấp và từng đối tượng một trong các trường hợp sau:

- Vì lý do sức khỏe (không tham gia công tác Hội 3 tháng liên tiếp hoặc không đủ sức khỏe để làm việc: Bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng)

- 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

- Bị xử lý kỷ luật, không đủ uy tín, khả năng để tiếp tục đảm đương chức vụ

- Tự nguyện xin thôi công tác Hội

- Do yêu cầu sắp xếp tổ chức, giảm biên chế

- Không đủ điều kiện tái cử.

* Trường hợp đặc biệt kéo dài thời gian tham gia công tác Hội do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Mai Phương