Quang cảnh hội nghị.

Chiều ngày 17/3, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế về phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh có 16.391 thành viên sinh hoạt tại 805 Câu lạc bộ cựu quân nhân và có 4.265 thành viên tham gia 24 Ban Liên lạc truyền thống CCB các đơn vị, chiến trường.

Trong năm 2022, trên cơ sở bám sát chương trình, nội dung trong Quy chế phối hợp, UBND và Hội CCB tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương. Các cấp Hội CCB đã động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phản ánh ý kiến của CCB, cựu quân nhân và người dân đến đại biểu dân cử; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với địa phương khai thác, huy động các nguồn lực tập trung giúp hội viên, CCB giảm nghèo, xóa nhà tạm, vươn lên ổn định cuộc sống; tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Cụ thể, tham gia hòa giải thành 274/384 vụ mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng dân cư; vận động xây dựng 24 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, 02 căn nhà Tình nghĩa, 02 căn nhà Đại đoàn kết cho hội viên, CCB còn khó khăn về nhà ở; liên kết tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt 72 cuộc cho 956 hội viên, CCB; củng cố nâng chất 05 Tổ hợp tác sản xuất, 09 Câu lạc bộ sản xuất - kinh doanh giỏi; giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định cho 492 CCB, cựu quân nhân và con em CCB, cựu quân nhân.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Hội CCB tỉnh theo Quy chế số 1164/QCPH-UBND-BCHHCCB ngày 17/5/2012 đã ký kết. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung như: UBND các cấp tăng cường chỉ đạo các ban, ngành tạo điều kiện để cán bộ, hội viên CCB tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, được ưu tiên nhận ủy thác các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao đời sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, CCB, cựu quân nhân nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia "Giám sát và phản biện xã hội", phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; nêu cao trách nhiệm của hội viên đối với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương. Phối hợp chỉ đạo UBND và Hội CCB cấp dưới duy trì hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh, tồn tại. UBND các cấp tăng cường chỉ đạo các ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội CCB hoạt động; đồng thời, giải quyết các kiến nghị chính đáng của CCB và Hội CCB.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác, vai trò của CCB các cấp trong việc tích cực tham gia hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian qua, nhất là uy tín của lực lượng CCB các cấp trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ngày càng được nâng lên; góp phần lan tỏa trong các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ Nhà nước. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp của các tổ chức chính trị, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND các cấp và các ngành trên tinh thần hiểu biết, chia sẻ, trách nhiệm, góp phần cho hoạt động của Hội CCB các cấp đạt hiệu quả.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, kiến thức, bản lĩnh, uy tín để tham gia tích cực các phong trào, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, phát triển kinh tế địa phương; xây dựng phong trào của CCB ngày càng hiệu quả và có những gương điển hình trong các lĩnh vực. Tiếp tục nâng cao chất lượng, củng cố hoạt động của Hội tạo thành nền nếp, uy tín trong các cấp Hội. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể để có những hoạt động, phong trào chung thống nhất, hiệu quả. Đối với chính quyền, UBND các cấp cần quan tâm, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả…

Phương Thanh