Ngày 9/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 329/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch COVID-19, không được lơ là, chủ quan, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến thể mới, có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn; đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine, chủ động, có kế hoạch bảo đảm nguồn vaccine, thuốc điều trị, kít xét nghiệm để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, nâng cao ý thức và sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp phải tham gia tích cực, hiệu quả và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.  

Đồng thời, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để vừa giữ vững ổn định vĩ mô, vừa góp phần phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý, điều hành giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giảm lượng hàng tồn kho, thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; chủ động có giải pháp khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách nhà nước.

Chủ động nghiên cứu và thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xã hội số, nhất là trong các lĩnh vực ngân hàng, thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút FDI, thúc đẩy triển khai công tác quy hoạch; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội nghị của Chính phủ với các địa phương về đánh giá năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, đề án cụ thể và thời hạn hoàn thành thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, hiệu quả, khả thi và có trọng tâm, trọng điểm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để báo cáo Chính phủ.