Ngày 14-8-2015, BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành Công văn số 364/CV.BCH “Về việc đổi thẻ và làm lý lịch hội viên; sản xuất và phát hành Huy hiệu Hội; tặng 8 chữ vàng… Báo CCB Việt Nam đăng toàn văn Công văn để các cấp Hội, hội viên biết, thực hiện:
Theo báo cáo của một số tổ chức Hội và hội viên, hiện nay có một số doanh nghiệp đến tổ chức Hội xin được làm phôi thẻ, chụp ảnh miễn phí để làm Thẻ Hội viên, làm sổ vàng truyền thống, làm lý lịch hội viên, tặng 8 chữ vàng cho hội viên; sản xuất và phát hành Huy hiệu Hội, Kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam… về vấn đề này ngày 10-10-2013, Thường trực T.Ư Hội đã có Công văn số 464/CV-CCB chỉ đạo, nhưng một số tổ chức Hội chưa quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Để thống nhất việc quản lý, sản xuất, phát hành và sử dụng Thẻ Hội viên, Lý lịch hội viên, Huy hiệu và Kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam, Thường trực T.Ư Hội thống nhất như sau:

 1. Việc làm phôi thẻ và cấp Thẻ Hội viên
  Việc sản xuất và phát hành phôi Thẻ Hội viên Hội CCB Việt Nam thuộc thẩm quyền của BCH T.Ư Hội. Không một tổ chức, cá nhân nào được quyền sản xuất và phát hành phôi thẻ. Các tổ chức Hội CCB chỉ được sử dụng phôi Thẻ Hội viên do T.Ư Hội cấp để làm Thẻ Hội viên. Phôi thẻ hội viên không do cơ quan T.Ư Hội phát hành nếu sử dụng làm thẻ thì đó là thẻ giả, không có giá trị.
  Việc cấp Thẻ Hội viên thuộc thẩm quyền của tổ chức Hội có quyền quyết định kết nạp hội viên. BCH T.Ư Hội không có chủ trương đổi Thẻ Hội viên. Việc cấp lại Thẻ Hội viên chỉ thực hiện khi hội viên bị mất thẻ (có lý do), hỏng thẻ, thay đổi tổ chức Hội do thay đổi địa chỉ giới hành chính hoặc chuyển sinh hoạt Hội khỏi địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.
  Các tỉnh, thành Hội và các tổ chức Hội trực thuộc T.Ư Hội tổ chức rà soát, kiểm tra việc cấp Thẻ Hội viên trong phạm vi tổ chức mình, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để khắc phục. Giao Ban Tổ chức-Chính sách T.Ư Hội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra việc cấp Thẻ Hội viên ở một số tổ chức cơ sở Hội. Thời gian và tổ chức được rà soát, kiểm tra có thông báo sau.
 2. Về Lý lịch hội viên
  Khi CCB (cựu quân nhân có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Hội) làm đơn xin vào Hội phải kê khai bản tóm tắt lý lịch theo mẫu số 5 do T.Ư Hội phát hành. Ngoài bản tóm tắt lý lịch nêu trên, T.Ư Hội không quy định hội viên phải làm sổ lý lịch hội viên.
 3. Về Huy hiệu và Kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam
  Huy hiệu và Kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam là biểu tượng của Hội CCB Việt Nam. Việc sản xuất và phát hành Huy hiệu và Kỷ niệm chương Hội CCB VN thuộc thẩm quyền của BCH T.Ư Hội. Hiện Nhà máy Z117 trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị duy nhất được Thường trực T.Ư Hội ký hợp đồng sản xuất Huy hiệu và Kỷ niệm chương của Hội theo đúng mẫu và kích thước do BCH T.Ư Hội thông qua và được đăng ký với Ban Thi đua-Khen thưởng T.Ư theo quy định của pháp luật.
  Bất cứ tổ chức, cá nhân nào sản xuất và phát hành Huy hiệu và Kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam đều vi phạm pháp luật và vi phạm bản quyền của Hội CCB Việt Nam.
  Để đảm bảo tính thống nhất trong việc sử dụng Huy hiệu và Kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam, Thường trực T.Ư Hội yêu cầu các cấp Hội chỉ sử dụng Huy hiệu và Kỷ niệm chương do T.Ư Hội sản xuất và phát hành.
 4. Về việc tặng bằng 8 chữ vàng và làm Sổ vàng truyền thống
  Vừa qua, một số tổ chức Hội (kể cả cấp tỉnh và cấp huyện) đã tổ chức làm bằng 8 chữ “Trọn nghĩa nước non, thắm tình đồng đội” tặng cho hội viên, tạo ra nhiều ý kiến khác nhau trong nội bộ tổ chức Hội và trong xã hội. Thường trực T.Ư Hội khóa V không có chủ trương và không khuyến khích tặng bằng 8 chữ vàng cho hội viên.
 • Thường trực T.Ư Hội khóa V cũng không có chủ trương và không khuyến khích việc làm Sổ vàng truyền thống ở các cấp Hội.
  Yêu cầu lãnh đạo các cấp Hội không giới thiệu tổ chức, cá nhân đến tổ chức Hội cấp dưới liên hệ làm Sổ vàng truyền thống, làm Lý lịch hội viên, làm Thẻ Hội viên… để tránh bị lợi dụng việc chụp ảnh chân dung hội viên thu tiền với giá cao, gây nghi ngờ, bức xúc trong hội viên, làm mất đoàn kết nội bộ như đã từng xảy ra ở một số địa phương trong thời gian qua. Các phương tiện thông tin đại chúng của các cấp Hội không đăng quảng cáo các nội dung nêu trên.
  Công văn này được phổ biến đến các tổ chức cơ sở Hội và hội viên để thực hiện. Mọi quy định trong các văn bản trước đây có nội dung trái với quy định tai Công văn này không có hiệu lực thi hành.
  Chủ tịch Hội CCB Việt NamNguyễn Văn Được