Hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất đã sử dụng từ trước năm 1993 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Vừa qua, tôi làm thủ tục đề nghị UBND huyện cấp GCNQSDĐ nhưng cán bộ huyện yêu cầu tôi phải bổ sung giấy tờ chứng minh là đất được sử dụng ổn định trước ngày 15-10-1993. Vậy đề nghị quý Báo cho tôi biết thế nào là đất được sử dụng ổn định?

CCB Nguyễn Văn Huynh (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời:  Theo quy định tại khoản 1 Điều 3, Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ, đất sử dụng ổn định quy định tại Khoản 4, Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (nay là Khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013) là đất đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

a) Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận;

b) Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục quy định tại Điểm a khoản này mà có sự thay đổi về người sử dụng đất và sự thay đổi đó không phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Với quy định của pháp luật nêu trên, để chứng minh việc sử dụng đất ổn định, ông cần chứng minh mảnh đất đó được sử dụng liên tục cho một mục đích cụ thể như: Trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc làm nhà ở.... Nếu ông được tặng, cho, thừa kế hoặc nhận chuyển nhượng thì phải chứng minh không có tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Luật sư Nguyễn Văn Trượng