Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Thông báo kết luận nêu rõ, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội toàn cầu, trong đó có nước ta; vị thế, vai trò, trách nhiệm của Việt Nam được nâng cao trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch AIPA, đòi hỏi sự huy động mạnh mẽ, khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị để cùng vượt qua khó khăn, thử thách, thể hiện tinh thần, ý chí, khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và Chính phủ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Hai bên phối hợp chặt chẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của Nhân dân nhằm chủ động, tự giác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 (Corona); đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các y lệnh của ngành Y tế, giữ thái độ bình tĩnh, bảo đảm an toàn, sức khỏe của bản thân và cộng đồng xã hội; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị; củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước; đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, địa phương, nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt lưu ý dư luận trên các trang mạng xã hội.

Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đối với cốt cán phong trào trong các tôn giáo, tăng cường phát huy vai trò của các tôn giáo đối với xã hội, nhất là trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường và thực hiện an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020, chú trọng một số lĩnh vực như: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS..., góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hệ thống công nghệ, cổng thông tin quốc gia liên thông, xây dựng Chính phủ điện tử; triển khai các Kế hoạch, chương trình giám sát đã thống nhất trong giai đoạn 2016 – 2020, tập trung vào một số lĩnh vực, nội dung: giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chấp hành chính sách, pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Tăng cường hơn nữa vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng, hoạch định chính sách, pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm tính thực tiễn cao, đáp ứng quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

VPCP