Điều 6 tại Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2010/NQLT-CP-HCCBVN ngày 5-5-2010 của Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam) quy định như sau:

T.Ư Hội CCB Việt Nam tham gia thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB, Hội CCB Việt Nam; kịp thời phản ánh với Chính phủ về các kiến nghị của CCB, Hội CCB Việt Nam để các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

T.Ư Hội CCB Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan chức năng của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư góp phần giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đến CCB, Hội CCB Việt Nam; hướng dẫn giải quyết các kiến nghị của CCB, Hội CCB Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau về kết quả giải quyết, T.Ư Hội CCB Việt Nam kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mai Phương