Tại Hội nghị lần này, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Hội sẽ tập trung bàn thảo, thông qua các văn bản: Dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam (sửa đổi); Quy chế, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VI; Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra T.Ư Hội; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa; Quy định về thu - nộp và sử dụng Hội phí; Sơ kết hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2018 và xác định trọng tâm công tác những tháng cuối năm.
Xác định kỳ họp thứ 2 Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Hội có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động toàn Hội nhiệm kỳ 2017-2022, nên từ sau Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam và Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Hội, Thường trực T.Ư Hội đã chỉ đạo các cơ quan T.Ư Hội khẩn trương chuẩn bị các nội dung của Hội nghị; trọng tâm là chuẩn bị các văn bản dự thảo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; dự thảo Quy chế, Chương trình hoạt động...
Việc soạn thảo các Quy chế, Chương trình hoạt động của các cơ quan lãnh đạo, kiểm tra... của Hội được tiến hành trong thời điểm Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XII) có Nghị quyết số 18-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đòi hỏi Thường trực T.Ư Hội và các cơ quan giúp việc tập trung nghiên cứu công phu, cẩn trọng. Cũng vì thế các dự thảo văn bản có chất lượng tốt.
Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo; trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội là nhân tố quyết định thành công của Hội nghị lần này.
Việt Hưng