Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Sáng 26-6, với đa số phiếu các đại biểu tán thành (93,21% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết gồm 8 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025 và được thực hiện trong 5 năm.

Nghị quyết quy định 4 nhóm cơ chế, chính sách lớn về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; về quản lý đầu tư; về quản lý đô thị, tài nguyên rừng; tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định về tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó chủ tịch. Như vậy, tỉnh này được tăng thêm 1 Phó chủ tịch.

Ngoài ra, về tổ chức bộ máy của chính quyền thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An, theo nghị quyết, HĐND TP Vinh được thành lập 3 Ban, gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội. HĐND TP Vinh có không quá 2 Phó chủ tịch và không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách; UBND TP Vinh có không quá 4 Phó chủ tịch.

Nghị quyết cũng nêu rõ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng ngân sách để hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các địa bàn, nhiệm vụ cụ thể. Trường hợp hỗ trợ chung cho tỉnh Nghệ An thì việc phân bổ cho các địa bàn, nhiệm vụ cụ thể do HĐND tỉnh quyết định, trong đó, ưu tiên cho huyện Nam Đàn và địa bàn miền Tây của tỉnh.

Đối với nhóm chính sách đặc thù riêng, nghị quyết cho phép tỉnh Nghệ An khi xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương không tính đối với nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) và nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện trên địa bàn miền Tây Nghệ An để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa bàn miền Tây Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An cũng được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương.

QĐND