Thực hiện chương trình hành động của Thành hội, phong trào CCB làm kinh tế giỏi của quân, đến nay đưa kết quả đã xây dựng được 64 Công ty, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, thu lãi cao với hướng phát tiển tốt, góp phần tích cực thực hiên chương trình xóa đói giảm nghèo trong Hội CCB và địa phượng. Tại Hội nghị, chon 5 doanh nghiệp, cơ sở làm kinh tế giỏi báo cáo kinh nghiệm làm cơ sở cho phát triển kinh tế trong những năm đến trong Quân hội.
Thực hiện chỉ tiêu kinh tế của Thành hội Đà Nẵng giao, năm 2018 Quận hội tập trung xây dựng 02 mô hình kinh tế dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh trang trại và thành lập 01 Câu lạc bộ Doanh nghiệp CCB.
Nhân Mùi