Các chiến sĩ tham quan gian trưng bày mô hình VKTBKT tại Hội thảo.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12.1972 - 12.2022), ngày 16-11, Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ)  tổ chức Hội thảo khoa học “Điện Biên Phủ trên không - Ý chí và niềm tin tất thắng”. Trung tướng Vũ Văn Kha - quyền Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có thủ trưởng BTL, các cơ quan Quân chủng; các tướng lĩnh nguyên là lãnh đạo Quân đội, Quân chủng qua các thời kỳ; các CCB từng tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12-1972...

Với quan điểm, phương pháp luận khách quan, toàn diện và lịch sử, báo cáo và các tham luận tại Hội thảo tập trung làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những quan điểm, đường lối của Đảng về lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc; đánh giá cụ thể hơn về tình hình chiến trường Việt Nam, tương quan lực lượng giữa ta và địch; luận giải sâu sắc nét độc đáo của nghệ thuật tác chiến PKKQ, nghệ thuật xây dựng thế trận phòng không nhân dân, nòng cốt là Quân chủng PKKQ; kết quả và ý nghĩa của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nói chung, kết quả chiến đấu cụ thể của bộ đội PKKQ, LLVT địa phương và DQTV nói riêng. Hội thảo cũng khẳng định giá trị lịch sử mang tầm vóc thời đại của chiến thắng, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không…

Các tham luận cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để vận dụng bài học kinh nghiệm của chiến thắng trong phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của bộ đội; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xây dựng phát triển lực lượng trong tình hình mới, góp phần xây dựng Quân chủng PKKQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao cho.

Tin, ảnh: Bích Phượng