Trong nhiệm kỳ IV, Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách toàn diện, sâu sắc và thiết thực, với tinh thần trách nhiệm cao và thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lời nói và việc làm của cán bộ, hội viên. Nhiều đồng chí thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Nhiều tổ chức Hội đã quan tâm hơn đến việc giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và hoạt động Hội, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội nòng cốt của Đảng, chính quyền và nhân dân. Tuy nhiên trước và sau. Đại hội nhiệm kỳ V của Tỉnh hội, các đồng chí lãnh đạo hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và hạ quyết tâm thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới. Ấy là việc thực hiện cuộc vận động trong các cấp Hội vẫn còn những hạn chế, bất cập, nhất là sự đều khắp và độ vững chắc. Một bộ phận cán bộ, hội viên chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tính chất thiết thực, cơ bản, lâu dài của cuộc vận động. Các đồng chí rút ra những bài học: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trước hết phải dựa trên ý thức và hành động tự giác của mỗi cá nhân. Mặt khác, kết quả đó sẽ không tự nhiên có được và sẽ không đều khắp, không vững chắc một khi thiếu vắng vai trò của tổ chức mà trước hết là vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì trong việc xác định chủ trương, phương hướng lãnh đạo thực hiện. Việc tiến hành triển khai phải phối hợp đồng bộ các giải pháp cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách, do đó vấn đề cốt lõi, xuyên suốt nhất là các cấp ủy, BCH Hội các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo định hướng của Bộ Chính trị, của Ban thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cho cán bộ, hội viên về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về vấn đề này. Các cấp Hội phải đưa nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vào Nghị quyết của BCH, đồng thời phải được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác; ở tổ chức Hội cơ sở là hành vi, là thái độ trong nếp sống thường ngày của hội viên, lấy chuẩn mực đạo đức của hội viên CCB Việt Nam “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” làm tiêu chí rèn luyện, phấn đấu. Đặc biệt phải gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua CCB gương mẫu, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ chốt. Một chú ý lớn nữa là: Để đánh giá đúng kết quả phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời có những giải pháp chủ động khắc phục tình trạng “hình thức”, “nhất thời”, BCH các cấp Hội cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ cơ sở, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Hội và tranh thủ ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Tấm gương đạo đức của Bác không chỉ ở lời nói, mà thể hiện rất sinh động bằng những việc làm mẫu mực. Đó mới là biểu hiện đầy sức sống của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Lê Văn Chiến