Đồng chí Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 19/01/2024, Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Dân chủ cơ quan năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Phạm Hồng Hương, Khuất Việt Dũng và 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan Trung ương Hội. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện QCDC ở Cơ quan Trung ương Hội năm 2023 và kết quả cụ thể trên các mặt dân chỉ về chính trị, kinh tế, văn hoá.

Năm 2023, Cơ quan Hội CCB Việt Nam đã quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện tốt; nền nếp, chế độ làm việc được duy trì. Việc xin ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia góp ý vào xây dựng chủ trương, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ quan được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, đề xuất, tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác. Nội bật là, công tác dân chủ về chính trị được chú trọng, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Chế độ sinh hoạt, hội họp theo đúng quy định; chế độ thông tin thời sự chính trị được tổ chức nền nếp, hiệu quả. Công tác dân chủ về về kinh tế được tiến hành nền nếp, đảm bảo công khai, minh bạch, chế độ, chính sách, phúc lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lạo động được thực hiện đúng quy định, đời sống được nâng lên. Đời sống văn hoá tinh thần của thật sự trong sạch, lành mạnh, mọi cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ,...

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thực hiện QCDC Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện QCDC Cơ quan năm 2023

Năm 2024, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng, dân tộc và Quân đội.; để tiếp tục thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, Cơ quan Trung ương Hội  tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, gắn với chức năng của từng cơ quan, chức trách từ người; duy trì chế độ thông tin thời sự (quý/1 lần),... Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XII). Cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, nêu gương trong công tác, cuộc sống; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Chính sách và pháp luật Nhà nước, các quy định của cơ quan Trung ương Hội; tích cực thực thành tiết kiệm, kiếu quyết đấu tranh với các hiện tương lãng phí, tham nhũng.

2. Tiết tục phổ biến, quán triệt, thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định về thực huện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị công lập. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan Trung ương Hội CCB Việt nam, v.v. Các cơ quan nâng cao chất lương phối hợp, tham mưu, giúp Thường trực Trung ương Hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lới toàn diện các nhiệm vụ công tác Hội. Tăng cương phối hợp giữa cơ quan Trung ương Hội với các bộ, ngành, các tổ chức,... trong hệ thống chính trị và tổ chức Hội.

3. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với đổi mới lề lối, phương pháp làm việc; phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị. Tôn trọng và bảo đảm quyền dân chủ của mỗi người trong hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Thực hiện dân chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi tập thể, cá nhân.

4. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

MS