Về quê để nghỉ ngơi sau những năm thực hiện đi bộ đội đầy vất vả, thấy quê còn nhiều khó khăn ở một khu vực có gần 100 nóc nhà, chưa có một phong trào nào nổi. Ngay năm sau ông nhận luôn một số công việc. Và rồi suốt ngày chạy ngược xuôi, như con “lật đật” vợ ốm yếu nên một mình lo việc nhà, ngày làm không xong, tranh thủ làm đêm để hôm sau còn đi họp xã, họp huyện. Những sự lam lũ đến ngày ấy đã được bù đắp bằng sự trưởng thành của một khu dân cư: Từ một khu trắng các phong trào, giờ đây có nhà văn hóa, có câu lạc bộ tổng hợp văn hóa văn nghệ, sinh đẻ có kế hoạch, kỹ thuật nông nghiệp. Các tổ chức đều đạt trong sạch toàn diện liên tục, 95% gia đình trong khu 1 đạt tiêu chuẩn văn hóa...
Trong phong trào thi đua của Hội, ông được bầu là CCB gương mẫu xuất sắc.

Công tác hội