Về việc xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Công an tại Báo cáo số 99/BCA-C06-H01 ngày 29/1/2023 về sự cần thiết xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; việc xây dựng Trung tâm này là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới, giải quyết vấn đề thực tiễn tại Việt Nam về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Chính phủ yêu cầu:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, quy mô, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ, lộ trình thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan; tận dụng tối đa hạ tầng, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị sẵn có, tiết kiệm tối đa chi phí.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Đề án, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước khi trình xin chủ trương của Bộ Chính trị theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30/4/2023; song song với quá trình xây dựng Đề án, cần chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm hoàn thành sớm nhất việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai và quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đang trình phê duyệt).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu, bố trí nguồn lực đầy đủ, kịp thời để đảm bảo triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tổng hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an đề xuất triển khai vào Quy hoạch.

Tổ công tác triển khai Đề án 06 chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia và các Dự án thành phần của Đề án.