Các chi bộ cơ sở thực hiện việc quán triệt, học tập các nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, có quy định thời gian hoàn thành, phân công tập thể, cá nhân thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát. Đảng bộ cũng đã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, coi đó là việc làm thường xuyên, nền nếp của các ban, đơn vị trực thuộc và mỗi cá nhân. Đồng thời, gắn việc "làm theo" với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ban, đơn vị trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan TW Hội CCBVN lần thứ VIII (2010-2015); Nghị quyết Đại hội Đảng uỷ khối các cơ quan TW lần thứ nhất đã đề ra. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.**

** Nguyễn Thu Hải