1. Giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định, tin tưởng và gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. 2. Tuyên truyền vận động tổ chức kết nạp “lớp hội viên 20 năm”, phấn đấu đạt 20% trở lên số CCB chưa vào Hội. 3. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp hội viên CCB, CQN vào Đảng. 4. Mỗi Hội cơ ở có một mô hình, một điển hình tiên tiến xuất sắc trên các mặt hoạt động công tác Hội và một công trình hoặc việc làm tình nghĩa. 5. Hoàn thành toàn diện có chất lượng các nội dung hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Đây là đợt thi đua có vị trí hết sức quan trọng, tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB đối với ngày thành lập Hội. BCH Tỉnh hội đã kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu của đợt thi đua cao điểm, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội thi đua lần thứ 4 của Hội và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Ban Công tác Hội