• *Các đồng chí PGS-TS Nguyễn Tất Giáp, Phó giám đốc Học viện; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và nhiều đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương, Học viện chính trị-hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hội CCB Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại lớp học này. Đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị lần thứ VIII do Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh và TƯ Hội CCB Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ và hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội, do các đồng chí lãnh đạo Học viện, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Dân vận trung ương, TƯ Hội CCB Việt Nam trình bày với các nội dung cơ bản: Những vấn đề nổi bật của kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Tình hình thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong thời gian qua; Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội V Hội CCB Việt Nam; Hướng dẫn triển khai thực hiện Điều lệ Hội sửa đổi và quán triệt Nghị quyết 25 Hội nghị Ban chấp hành TƯ lần thứ 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tin và ảnh: VÂN TRANG