Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên HĐTĐ gồm đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐTĐ xem xét, quyết định, lựa chọn mời chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng.

Nhiệm vụ của HĐTĐ là tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động của HĐTĐ, nội dung thẩm định, nhiệm vụ lập quy hoạch, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thực hiện theo quy định tại các khoản 3,5,6,7 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

HĐTĐ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

VPCP