Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 622/BC-BKHĐT ngày 01/2/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình); yêu cầu:

Bộ Tài chính bám sát Đề án để có phương án huy động nguồn lực thực hiện Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; có giải pháp phù hợp để đáp ứng kịp thời nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2022/NĐ-CP trong tháng 02 năm 2023 để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống các ngân hàng thương mại; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cho điều chuyển phần dự toán không sử dụng hết sang các nhiệm vụ chi hoặc hình thức hỗ trợ phù hợp khác.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư đủ thủ tục đầu tư thuộc Chương trình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; tiếp tục hoàn thiện thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 đối với số vốn 14.151 tỷ đồng còn lại; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không được phân bổ do không đáp ứng đúng thời hạn quy định.

Bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, điều hòa linh hoạt vốn giữa Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình trong năm 2023.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý nguồn kinh phí còn lại về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi, thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất phương án chuyển hướng hỗ trợ thiết bị cho các học sinh, sinh viên hộ nghèo tiếp cận thông tin từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2023.

Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp tình hình phân bổ chi tiết, giải ngân nguồn vốn của Chương trình trong kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng.

Bộ Y tế báo cáo cụ thể về tính khả thi, việc hoàn thiện phương án phân bổ vốn 832 tỷ đồng cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/2/2023.