Do đó cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, mà nổi bật là tích cực tham gia cuộc vận động mang tính toàn dân do MTTQ chủ trì “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hằng năm, các cấp Hội đã kết hợp chặt chẽ việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề “CCB gương mẫu” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thi đua xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó là tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực về TNXH, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Trong 5 năm qua hội viên CCB đã tham gia hòa giải có hiệu quả 1.113 vụ mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân, góp phần không để xảy ra khiếu kiện đông người và điểm “nóng” về an ninh trật tự xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Cùng với các việc làm trên, Hội tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà “Đại đoàn kết” quên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lụt bão… Cụ thể, huy động được trên 7 ngàn ngày công lao động tham gia làm đường giao thông liên thôn, liên xã, sửa chữa các trường học, nạo vét kênh mương… Đặc biệt, Hội CCB các cấp đã chỉ đạo hiệu quả việc vận động hội viên CCB tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã thường xuyên thông tin cho hội viên về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, chủ trương xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới, xây dựng và phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Năm 2008, Hội CCB tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích này.

Có thể khẳng định Hội CCB Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng là thành viên của MTTQ, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do MTTQ phát động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ban Công tác Hội