Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng đại hội. Trong ảnh đoàn xe chở đại biểu dự đại hội di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh

Nghiên cứu các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tư tưởng xuyên suốt thể hiện rất rõ tinh thần: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng bản lĩnh, ý chí, thể hiện khát vọng của người Việt Nam về một đất nước hùng cường.

Khát vọng vươn lên, khát vọng vì một đất nước hùng cường không chỉ là mục tiêu của Đảng ta, mà còn là nguyện vọng của gần 100 triệu người con đất Việt. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam minh chứng, khi đất nước bị xâm lược, nhân dân lầm than dưới gót giày của thực dân, đế quốc, Đảng ta đã khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, với sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân Việt Nam đã làm nên những chiến công hiển hách, giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Đó là một kỳ tích, thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc.

Rồi nữa, sau chiến tranh, đất nước với bộn bề khó khăn, thiếu thốn; bom đạn kẻ thù sót lại nhiều hơn lúa gạo, nhưng bằng đường lối đổi mới từ Đại hội VI, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi to lớn trên chặng đường mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, kinh tế phát triển, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Từ một quốc gia đói nghèo, Việt Nam trở thành quốc gia đứng vào tốp đầu về xuất khẩu lương thực; nhiều sản phẩm của nền công nghiệp hiện đại được mang tên Việt Nam và có mặt tại nhiều thị trường trên khắp thế giới. Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn và yêu thích; là địa danh thể hiện khát vọng của hòa bình, độc lập và tiến bộ của nhân loại. Đặc biệt, trong năm 2020, khát vọng về sự ổn định xã hội, vì sức khỏe nhân dân, Đảng ta đã phát huy sức mạnh toàn dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, trở thành hình mẫu trong công tác phòng, chống dịch trên thế giới. Thành quả đó trở thành kỳ tích mới trong lịch sử dân tộc và sự phát triển đất nước.

Khát vọng vì một đất nước hùng cường là mong muốn của Đảng, là tâm nguyện của gần 100 triệu người dân Việt Nam. Với những thành quả mà dân tộc đã giành được trong suốt chặng đường gần 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực bằng những mục tiêu, chiến lược, giải pháp cả trước mắt và lâu dài mà Đảng ta đã xác định.

Đất nước hùng cường sự hòa quyện khát vọng của lòng dân với ý Đảng.

LONG KHÁNH