Tại công văn 6154/VPCP-NC, xét đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tổng kết thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương thực hiện tổng kết thi hành quy định pháp luật về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh thời gian qua theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, nếu thấy cần thiết, căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan lập đề nghị xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trình Chính phủ xem xét, quyết định.