(Tiếp theo và hết)

5. Thực hiện Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tuyên truyền, giáo dục và tổ chức  thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong tình hình mới; thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1-8-2013 về Chương trình phối hợp giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày “Hội quốc phòng toàn dân (22-12) và Ngày “Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19-8).

- Lồng ghép các hoạt động tham gia PCTP, ma túy, phòng chống HIV/AISD và các tệ nạn xã hội với thực hiện mục tiêu của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Trọng tâm là các tỉnh, thành Hội chủ động phối hợp với cơ quan Công an xây dựng kế hoạch năm 2019 thực hiện Chương trình số 04/Ctr BCA-HCCB ngày 18-4-2014.

Sau sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với MTTQ và các thành viên số 09/Ctr-BCA-MTTW; các cấp Hội xây dựng nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực nội dung, chỉ tiêu của phong trào “Toàn dân BVANTQ” tích cực trong công tác tuyên truyền phòng ngừa góp phần giữ vững sự ổn định về ANTT không để sảy ra bất ngờ về ANTT tại địa bàn dân cư.

Khi có hiện tượng ANTT tại địa bàn nổi cộm các cấp Hội cần có sự quản lý nắm chắc tình hình Hội viên và nhân dân; tích cực tham mưu đề suất với cấp ủy, chính quyền những nội dung, biện pháp giải quyết ổn định tình hình, không để các phần tử lợi dụng kích động lôi kéo và làm cho tình hình ngày một phức tạp thêm.

- Trong xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động phong trào BVANTQ cần lồng ghép với các phong trào khác tại địa phương như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ở khu dân cư của T.Ư MTTQ, phong trào “5 không 3 sạch” của T.Ư Hội Phụ nữ phát động, nội dung, chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”...

- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội và Bộ Công an, hằng tháng trên Thông tin CCB mở chuyên mục “Phòng, chống tội phạm”. Đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành viết bài nói về các gương điển hình tốt, mô hình hay, gương dũng cảm trong thực hiện phong trào BVANTQ, phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy và mua bán người, các tệ nạn xã hội. Bài gửi về Ban biên tập, Phòng thông tin, Ban Tuyên giáo, T.Ư Hội CCB Việt Nam - 34 Lý Nam Đế - Hà Nội hoặc địa chỉ email: trongphong46@gmail.com. Nội dung yêu cầu ngắn gọn nêu bật được vấn đề, độ dài nhất không quá 1 trang giấy khổ A4.

Ban Tuyên giáo - T.Ư Hội CCB Việt Nam