Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban chấp hành các cấp đã kiểm tra 29.956 tổ chức hội và 93.786 hội viên (trong đó cấp tỉnh và thành phố kiểm tra 102 tổ chức trên cơ sở và 23 cơ sở; cấp quận, huyện, thị và tương đương kiểm tra 3.697 cơ sở và 55 chi hội; các cơ sở kiểm tra 26.079 chi hội và 93.786 hội viên). Đồng thời giám sát 29.278 tổ chức hội các cấp (trong đó có cấp tỉnh, thành phố giám sát 376 tổ chức trên cơ sở; cấp quận, huyện, thị và tương đương giám sát 3.005 cơ sở và 55 chi hội; cấp cơ sở giám sát 25.842 chi hội). Các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào việc xây dựng kế hoạch công tác Hội và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2013; triển khai thực hiện nghị quyết của Hội cấp trên và của cấp mình; công tác tư tưởng của cán bộ, hội viên; hội viên giúp nhau làm kinh tế… Ngoài ra các cấp hội còn phối hợp với ban ngành, đoàn thể tiến hành 3.692 cuộc kiểm tra về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ở địa phương như tuyển quân, vay vốn ngân hàng, giao thông, xây dựng nông thôn mới…

Các cấp hội đã thi hành kỷ luật với các hình thức 83 hội viên và xóa tên 464 hội viên. Ban Kiểm tra các cấp tiếp nhận 130 đơn thư khiếu nại (đã xem xét và phối hợp giải quyết xong) và 6 đơn tổ cáo (giải quyết được 5 đơn).

Qua kiểm tra giám sát cho thấy, các cấp hội đã tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, chỉ đạo kiện toàn Ban Kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo kế hoạch ngăn ngừa dấu hiệu vi phạm; đồng thời giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho gần 100 cán bộ chuyên trách của Hội.

An Hà