Đây là Hội nghị quan trọng, vừa đánh giá kết quả, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2017, vừa tham gia đóng góp, xây dựng Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác KTGS khóa V (nhiệm kỳ 2012-2017) của Hội CCB Việt Nam.
Hội nghị thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2017, Công tác KTGS đã được Thường trực, Thường vụ, BCH tổ chức Hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động có nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch KTGS. Ban Kiểm tra các cấp thường xuyên được kiện toàn, đã làm tốt vai trò tham mưu giúp Thường trực, Thường vụ, BCH trong công tác KTGS, giải quyết khiếu nại, tố cáo… đúng quy định; kết quả, số cán bộ, hội viên phải xử lý kỷ luật giảm 12,4% so với 6 tháng đầu năm 2016; không có tổ chức Hội bị xử lý kỷ luật. Công tác kiểm tra phục vụ đại hội nhiệm kỳ các cấp được tiến hành chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của T.Ư Hội, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Hội TSVM và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ cấp Hội cơ sở và cấp huyện, thị theo đúng kế hoạch. Hạn chế là, nhận thức của một số cán bộ Hội về công tác KTGS chưa đầy đủ, nên giải quyết khiếu nại tố cáo của một số tổ chức Hội chưa theo đúng trình tự quy định, dẫn đến hiệu quả thấp.
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Công tác KTGS phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Hướng dẫn của Ban kiểm tra T.Ư Hội, phục vụ Đại hội nhiệm kỳ các cấp; tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm kịp thời giải quyết, bảo đảm phục vụ Đại hội nhiệm kỳ cấp tỉnh, thành phố và Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đạt kết quả cao nhất…
Sau định hướng, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Song Phi về nội dung tham gia đóng góp, xây dựng Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác KTGS khóa V (nhiệm kỳ 2012-2017) của Hội CCB Việt Nam, nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để đối chiếu với Điều lệ Hội, nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh bản Dự thảo báo cáo tổng kết trình Hội nghị tổng kết, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8-2017, tiến tới Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) thành công tốt đẹp.
Hoàng Nguyễn