Nhiều năm qua, CCB cả nước đã tích cực tham gia giữ gìn trật tự ATGT và thực hiện ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông, thể hiện rõ nét nhất là CCB luôn gương mẫu trong chấp hành luật giao thông, giáo dục con cháu, tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, xây dựng các tuyến đường an toàn, xanh, sạch, đep. Nhiều mô hình tốt, hiệu quả như: mô hình tự quản, đoạn đường ông cháu cùng chăm, tổ CCB giám sát ATGT, tuyến sông an toàn…Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của các tỉnh, thành hội trong cả nước với nhiều việc làm hay, nhiều hoạt động sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình, nhiều điển hình được nhân rộng, góp phần to lớn trong giữ gìn trật tự ATGT trên phạm vi cả nước. Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT” và xây dựng “ Văn hoá giao thông”, trong đó chú trọng: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động hội viên gương mẫu thực hiện luật giao thông và xây dựng văn hoá giao thông, xây dựng và nhân rộng các điển hình trong cuộc vân động, kip thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin: Nguyễn Phát