Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp trên Biển Đông; nền kinh tế phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp Hội CCB từ địa phương đến T.Ư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên định vững vàng, phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động nắm bắt tình hình, quán triệt Kết luận 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Bí thư, chủ động làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp xảy ra trên các địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện các chủ trương, giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2011 của Hội là toàn diện, có nhiều phát triển mới, có chiều sâu và hiệu quả, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đặc biệt, các cấp Hội đã hoàn thành tốt các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ V theo Chỉ thị 02 của Ban Bí thư. BCH thống nhất xác định trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2011 cần tập trung chỉ đạo là:

 • Học tập quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương và xây dựng chương trình hành động của các cấp Hội CCB.

 • Chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội Hội CCB các cấp theo Chỉ thị 02 của Ban Bí thư, trọng tâm là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, xác định phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2012-2017; quy hoạch cán bộ theo Nghị quyết 05 của BCH, chuẩn bị tốt phương án nhân sự BCH Hội CCB các cấp.

 • Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB và Hội CCB.

 • Thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp đỡ CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, xóa nhà dột nát, nâng cao đời sống cho CCB, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức tốt Hội nghị CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ III; tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

BCH dành nhiều thời gian thảo luận về các văn bản hướng dẫn Đại hội Hội CCB các cấp bao gồm:

 • Hướng dẫn Đại hội Hội CCB các cấp; đề cương chi tiết báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng xây dựng BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ V; hướng dẫn quy hoạch cán bộ Hội phục vụ Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2012-2017; hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trước, trong, sau đại hội; hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội; hướng dẫn quy chế bầu cử trong đại hội; tổng hợp ý kiến tham gia đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội.

Xuất phát từ tình hình thực tế và đặc điểm khác nhau của các tổ chức Hội như địa bàn rộng, đi lại khó khăn, số lượng hội viên đông, có nhiều đầu mối tổ chức Hội trực thuộc… nên việc quy định về số lượng BCH, thời gian hoàn thành Đại hội của các tổ chức Hội không thể quy định giống nhau được, BCH đã thảo luận kỹ và thống nhất về nội dung hướng dẫn Đại hội các cấp như sau:

 • Các địa phương tiến hành Đại hội điểm xong trong quý 4-2011 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

 • Thời gian Đại hội Hội CCB cấp cơ sở tiến hành từ 1 đến 1,5 ngày, thời gian hoàn thành Đại hội xong trong quý 1-2012.

 • Thời gian Đại hội cấp quận, huyện tiến hành trong 2 ngày. Đại hội xong trong quý 2-2012.

 • Thời gian Đại hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư là 3 ngày, thời gian Đại hội cấp tỉnh, thành phố xong trong tháng 9-2012.

 • Thời gian Đại hội Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ V tiến hành vào tháng 12-2012.

Về số lượng BCH các cấp

 • Số lượng BCH cấp xã, phường không quá 21 uỷ viên.

 • Số lượng BCH cấp Quận, Huyện hội, thành phố thuộc tỉnh không quá 29 uỷ viên, những nơi có nhiều đầu mối, tổ chức Hội trực thuộc số lượng BCH tối đa không quá 35 uỷ viên (do Đại hội quyết định).

 • Số lượng BCH Hội CCB cấp tỉnh, thành phố không quá 35 uỷ viên những nơi có đông đầu mối tổ chức Hội trực thuộc như: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh số lượng BCH tối đa không quá 45 uỷ viên (do Đại hội quyết định).

 • Số lượng BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ V là 99 người.

Về quy hoạch cán bộ

Phải thực hiện đúng quy định của Nghị quyết 05 của BCH về độ tuổi và nhiệm kỳ công tác.

 • Về độ tuổi cán bộ Hội cấp cơ sở không quá 65 tuổi.

 • Cấp Quận, Huyện và Tỉnh, Thành hội không quá 70 tuổi.

 • BCH T.Ư Hội không quá 70 tuổi, trường hợp đặc biệt có thể trên 70 tuổi. Chỉ vận dụng với các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội (với điều kiện còn sức khoẻ phù hợp, tư duy tốt và được Ban Bí thư đồng ý).

Quy định về nhiệm kỳ công tác

 • Cán bộ Hội CCB các cấp không giữ một chức vụ ở một đơn vị, một cơ quan, một địa phương quá 2 nhiệm kỳ (nếu đã công tác 2 nhiệm kỳ với cùng một chức vụ ở cùng một đơn vị và đã đến tuổi theo quy định cấp cơ sở là 65 tuổi, cấp tỉnh, thành phố là 70 tuổi thì nghỉ không kéo dài thêm).

Với những địa bàn khó khăn chưa có nguồn cán bộ thay thế thì:

 • Đối với cán bộ tham gia BCH Hội CCB lần đầu phải có đủ độ tuổi theo quy định để công tác được một nhiệm kỳ trở lên; đối với những người tái cử phải đủ độ tuổi để công tác được 1/2 nhiệm kỳ mới đến tuổi nghỉ theo quy định với cấp xã phường là 65 tuổi, cấp quận, huyện, tỉnh, thành phố là 70 tuổi phải rút ra nghỉ công tác theo quy định, không kéo dài, đồng thời phải tích cực chuẩn bị nguồn cán bộ thay thế. Đối với những trường hợp đặc biệt, địa bàn khó khăn, miền núi, dân tộc không có cán bộ, chưa có nguồn thay thế mới vận dụng kéo dài nhưng phải được cấp uỷ Đảng đồng ý, được Hội CCB tín nhiệm.

Các cấp Hội CCB cần nắm vững Nghị quyết lần thứ 8 của BCH T.Ư Hội CCB; Nghị quyết 05 của BCH T.Ư Hội về quy hoạch cán bộ Hội, nắm vững các văn bản hướng dẫn của T.Ư Hội CCB để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội CCB các cấp thành công tốt đẹp.

PHẠM HỮU BỒNG